25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przedstawiamy niezbędne informacje, z których dowiecie się Państwo o zasadach przetwarzania danych osobowych (w szczególności danych osobowych dzieci) w VIII Ogrodzie Jordanowskim.

Jednocześnie informuję, że cały proces przetwarzania danych w placówce jest oparty o obowiązujące przepisy prawa specyficzne dla prowadzonej działalności oświatowo-wychowawczej, np. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650).

Co raz częściej praca administracyjna w VIII Ogrodzie Jordanowskim wspierana jest przez systemy elektroniczne, a tym samym zapytania o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych będą wymagane w konkretnych narzędziach wsparcia informatycznego.

VIII Ogród Jordanowski przetwarza jedynie dane, które są niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz zapewnienia kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci pozostających pod opieką pracowników VIII Ogrodu Jordanowskiego (nauczycieli, wychowawców i instruktorów).


 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka, przetwarzanych w VIII Ogrodzie Jordanowskim, jest: dyrektor VIII Ogrodu Jordanowskiego, ul. Suwalska 13, 03-252 Warszawa.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Jamrożek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków powstałych w związku z realizacją przez VIII Ogród Jordanowski obowiązków ustawowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą pracownicy VIII Ogrodu Jordanowskiego.
 6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka (wyłączając przetwarzanie danych w postaci wizerunku dziecka) będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji zadań ustawowych.
 7. Dane osobowe Pani/Pana jako rodzica/opiekuna prawnego, w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych.
 8. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być także:
 • uprawniony podmiot obsługi informatycznej przetwarzający dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
 • uprawniony podmiot obsługi księgowej działający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
 • uprawniony podmiot w zakresie monitoringu placówki działający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
 • organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawy zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w VIII Ogrodzie Jordanowskim, przysługuje Pani/Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka ma charakter dobrowolny.
 6. Podane przez Pani/Pana dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.
 8. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 9. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w VIII Ogrodzie Jordanowskim, jest: dyrektor VIII Ogrodu Jordanowskiego, ul. Suwalska 13, 03-252 Warszawa.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków powstałych w związku z realizacją przez VIII Ogród Jordanowski obowiązków ustawowych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • uprawniony podmiot obsługi informatycznej przetwarzający dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
 • uprawniony podmiot obsługi księgowej i kadrowej działający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
 • uprawniony podmiot w zakresie medycyny pracy działający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
 • uprawniony podmiot w zakresie monitoringu placówki działający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
 • organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (wyłączając zgodę na wykorzystanie Pani/Pana wizerunku) będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia czynności kadrowo-księgowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
  do treści podanych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawy zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w VIII Ogrodzie Jordanowskim, przysługuje Pani/Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 8. Podane przez Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.
 10. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 11. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.