STATUT

VIII Ogród Jordanowski

ul. Suwalska 13
03-252 Warszawa


Dokument opracowany na podstawie:

1.    Ustawy  o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2009, Nr  56, poz. 468)

2.    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (z późn. zm.)

3.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunku pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.  (Dz. U. 2011, Nr 109, poz.631)

4.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r.
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466 z późn. zm.),

5.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516
z późn. zm.),

6.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 68 i 69 z późn. zm.),

7.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.),

8.    Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Tekst Jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

9.    Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej (Tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 25 poz. 113 z późn. zm),

10.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r.
w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności
w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. z 2001r. Nr 101, poz 1095 z późn. zm.).

11.    Kodeksu Pracy

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.    VIII Ogród Jordanowski, zwany dalej placówką jest publiczną placówką
wychowania pozaszkolnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwalskiej 13.

2.    Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa.

3.    Organem nadzorującym placówkę jest Kurator Oświaty w Warszawie.

4.    Placówka prowadzi ograniczoną formę obsługi finansowo-kadrowej, obsługę finansowo-księgową główną prowadzi DBFO dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

5.    Placówka prowadzi działalność w budynku oraz przynależnym terenie przy
ul. Suwalskiej 13, na terenie placów zabaw i kortach tenisowych w Parku Bródnowskim oraz w obiekcie rekreacyjno - sportowym "Syrenka" przy
ul. Wyszogrodzkiej 11

6.    Placówka prowadzi działalność w ciągu roku kalendarzowego, jako placówka,
w której nie są przewidziane ferie szkolne.

7.    Placówka posiada własne logo.

8.    Placówka może prowadzić wynajem sal dydaktyczno-artystycznych i sportowych.

Rozdział II CELE I ZADANIA PLACÓWKI

§ 2
1.    VIII Ogród Jordanowski jako placówka wychowania pozaszkolnego realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

2.    Placówka realizuje  zadania wymienione w ust.1 przez:
a)    prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających
w szczególności na celu:
-    rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie z różnych dziedzin wiedzy,
-    kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
-    kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
-    przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
b)    organizowanie:
-    imprez - w szczególności konkursów, przeglądów, turniejów, zawodów, rajdów
-    wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
-    działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;
c)    realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych mających na celu otaczanie opieką wychowanków zagrożonych patologiami społecznymi

3.    Placówka wychowania pozaszkolnego może realizować zadania także poza swoją siedzibą.

4.    W VIII Ogrodzie Jordanowskim organizowane są zajęcia stałe, okresowe
i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

5.    W realizacji swoich zadań placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz w zależności od potrzeb, z właściwymi instytucjami.

§ 3
Misja placówki
1.    VIII Ogród Jordanowski jest miejscem magicznym, rozbrzmiewającym śmiechem dzieci. Placówka jest estetyczna, przyciąga wzrok nowoczesnym wyglądem. Bardzo dobrze zagospodarowany teren sprawia, że mieszkańcy z wielką ochotą korzystają z boisk i placów zabaw. Działalność VIII Ogrodu Jordanowskiego  sprzyja frekwencji i popularności.

2.    Oferta placówki obejmuje szereg zajęć rozwijających zainteresowania, pozwala na odkrywanie talentów, umacnia poczucie wartości każdego dziecka. Propozycje VIII Ogrodu Jordanowskiego są na miarę potrzeb młodego człowieka. Dzieci
i rodzice współtworzą atmosferę jednej wielkiej rodziny.

3.    Wykształcona i kompetentna kadra gwarantuje wysoką jakość usług skierowanych do środowiska lokalnego. Działalność VIII Ogrodu Jordanowskiego sprawia, że placówka jest godnym spadkobiercom idei dr Henryka Jordana, który
za cel stawiał sobie: „dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu.” Twierdził też, że  „ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni".

§ 4
Wizja placówki
1.    Jesteśmy liderami polskiej edukacji w dziedzinie programów placówek pozaszkolnych. Pełnimy rolę opiniotwórczą w polskim  systemie edukacji. Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy i pełnią ważne i odpowiedzialne role
w społeczeństwie. W naszych działaniach rodzice pełnią rolę wspierającą
i współtworzącą.

2.    Nasze działania są nastawione na kreowanie człowieka odpowiedzialnego za siebie  oraz kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi i poczucie świadomości istnienia obok drugiego człowieka. Ważne jest również kształtowanie osób aktywnie odbierających dobra kultury.

3.    Zależy nam na stworzeniu warunków do wykształcenia umiejętności potrzebnych do odnalezienia miejsca we współczesnym świecie.

4.    Ambicją placówki jest wychowanie młodego człowieka, który:
a)    potrafi sprostać różnego rodzaju trudnościom;
b)    umiejętnie korzysta z czasu wolnego.

5.    Wychowanek VIII Ogrodu Jordanowskiego będzie:
a)    ambitny, ciekawy świata, wrażliwy, kulturalny;
b)    koleżeński, komunikatywny;
c)    opiekuńczy, tolerancyjny, zaradny;
d)    samodzielny, realista;
e)    będzie znał i stosował uniwersalny system wartości.

Rozdział III ORGANY OGRODU

§ 5
1.    Organami VIII Ogrodu Jordanowskiego są:
a)    Dyrektor,
b)    Rada Pedagogiczna,
c)    Rada Rodziców;
d)    Samorząd Wychowanków.

2.    Organy, o których mowa w ust. 1 działają zgodnie z regulaminami obowiązującymi w placówce oraz dotyczącymi ich działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.

3.    Każdy organ ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji zgodnie z zakresem posiadanych kompetencji.

4.    Zasady współdziałania organów placówki:
a)    między poszczególnymi organami powinien być przekaz informacji dotyczący podejmowanych decyzji oraz działań;
b)    przedstawiciele poszczególnych organów wymienionych w ust. 1, mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach innych organów;
c)    Dyrektor zgodnie z posiadanymi kompetencjami uchwala lub odrzuca wnioski
i uchwały organów placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
d)    Dyrektor oraz przedstawiciele innych organów są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania przez innych przedstawicieli organów w ciągu 14 dni;
e)    Dyrektor jest Organem rozstrzygającym w sprawach spornych pomiędzy innymi organami placówki, w przypadku sporu pomiędzy organami placówki
a Dyrektorem, strony mogą odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny placówki.

§ 6
Kompetencje, tryb wyboru i zasady współdziałania organów:

Dyrektor
1.    Dyrektor kieruje działalnością placówki.

2.    Zasady powoływania dyrektora określa art. 36 Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

3.    Funkcję Dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący placówkę.

4.    Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

5.    Sprawuje nadzór pedagogiczny.

6.    Opracowuje arkusz organizacyjny.

7.    Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

8.    Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

9.    Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Organ Prowadzący i DBFO oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę placówki.

10.    Za zgodą Dyrektora placówki, zakłady kształcenia nauczycieli mogą zawierać umowę o odbywaniu praktyki przez słuchaczy tego zakładu lub uczelni.

11.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

12.    Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach:
a)    kierowania bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki
i reprezentowania jej na zewnątrz;
b)    zatrudnienia i zwalniania pracowników;
c)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom;
d)    występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników;
e)    określania zadania i zakresów obowiązków pracowników placówki;
f)    skreślania wychowanków z listy uczestników w przypadkach określonych
w statucie.

13.    Dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Wychowanków.

14.    Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący placówkę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Organu Prowadzącego jest ostateczna.

15.    Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

16.    Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

17.    Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
a)    kształtowanie twórczej atmosfery pracy w placówce oraz właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;
b)    przydzielanie nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną prac
i zajęć, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 4 Ustawy;
c)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych
w odrębnych przepisach;
d)    organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwienie wychowankom podtrzymania uczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
e)    zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w ich doskonaleniu zawodowym;
f)    realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli określonych
w odrębnych przepisach;
g)    załatwianie spraw osobowych pracowników;
h)    określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków;
i)    współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi
w placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
j)    ustalanie/opiniowanie i zatwierdzanie planu urlopów pracowników zgodnie
z ustalonym terminem;
k)    administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie
z Regulaminem;
l)    zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
m)    opracowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą placówki-wydawanie decyzji w formie zarządzeń;
n)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji-wydawanie decyzji
w formie zarządzeń;
o)    organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku placówki;
p)    dyrektor, jako kierownik może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinny być potwierdzone dokumentem. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje Go wyznaczona przez Niego osoba.

17.    Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 7
Rada Pedagogiczna
1.    W placówce działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
 i opieki.

2.    Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określa ustawa o systemie oświaty.

3.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w placówce.

4.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

5.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie zgodnie
z regulaminem Rady.

6.    Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawozdania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówce.
7.    Zebrania plenarne są organizowane przez rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.

8.    Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Placówkę albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

9.    Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a)    opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej;
b)    opiniowanie i podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
c)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego;
d)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków;
e)    ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

10.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)    organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
b)    projekt planu finansowego;
c)    wnioski Dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
d)    propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

11.    Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwały w razie stwierdzenia ich niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór jest ostateczne.

12.    Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora. Przedstawiciele, o których mowa, wybierani są na zebraniu Rady Pedagogicznej.

13.    Rada Pedagogiczna uchwala Statut placówki, oraz jego zmiany i przedstawia do zaopiniowania Organowi Prowadzącemu.

14.    Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego
o odwołanie ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie.

15.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.

16.    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

17.    Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe.

§ 8
Samorząd Wychowanków
1.    W placówce działa Samorząd Wychowanków.

2.    Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy uczestnicy, spośród których wybierany jest przewodniczący i dwóch zastępców.

3.    Samorząd współorganizuje pracę w placówce.

4.    Samorząd reprezentuje interesy wychowanków.

5.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

6.    Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem placówki.

7.    Samorząd może przedstawić Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej wnioski
i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:
a)    prawo do zapoznawania się z programem zajęć, z ich treścią, celami
i stawianymi wymaganiami;
b)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c)    prawo do organizacji życia placówki, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem umysłowym i fizycznym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;
d)    prawo do współredagowania gazetki placówki;
e)    prawo, w porozumieniu z Dyrektorem, do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
f)    prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

§ 9
Rada Rodziców

1.    W placówce działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków uczestniczących w zajęciach.

2.    Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców wychowanków placówki.

3.    Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne ze Statutem placówki.
4.    Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej placówki
z wnioskami i opiniami dotyczącymi organizacji działalności placówki.

5.    W celu wspierania statutowej działalności placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze:
a)    z dobrowolnych składek rodziców wychowanków,
b)    z innych źródeł.

6.    Zasady wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

7.    Rada Rodziców opiniuje i wyraża opinie w formie uchwały projekt planu finansowego jednostki budżetowej na dany rok budżetowy.

8.    Rada Rodziców deleguje przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora. Przedstawiciele, o których mowa, wybierani są na zebraniu Rady Rodziców.

9.    W wypadku nie powołania Rady Rodziców zadania Rady Rodziców wykonuje Rada Pedagogiczna.

Rozdział IV ORGANIZACJA OGRODU

§ 10
1.    Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego, z wyjątkiem świąt, z uwzględnieniem akcji i imprez w czasie roku kalendarzowego. Dotyczy to zwłaszcza wakacji letnich i ferii zimowych.

2.    Wstęp do VIII Ogrodu Jordanowskiego jest bezpłatny

3.    Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest stała forma zajęć ujęta
w stałym tygodniowym planie zajęć.

4.    Liczba dzieci w grupie oraz liczba grup ustala organ prowadzący.

5.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę uczestników gdy:
a)    ze względu na specyfikę zajęć wynikającą z metodyki przedmiotowej i zasad dydaktyki;
b)    warunki lokalowe placówki i związane z tym normy BHP;
c)    warunki zdeterminowane specyfiką socjologiczną środowiska, w którym odbywają się zajęcia stacjonarne w placówce/narkomania, alkoholizm, itp.
d)    indywidualne zajęcia ze szczególnie uzdolnionymi wychowankami.

6.    W VIII Ogrodzie Jordanowskim  organizowane są zajęcia wychowawcze
w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo. Zajęcia te mogą być prowadzone jako stałe, okresowe lub okazjonalne.

7.    Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi co najmniej 90 godz.,
a godzina dydaktyczna zajęć w stałych formach trwa 45 min.

8.    Szczegółową organizację zajęć w placówce w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny na każdy rok zatwierdza organ prowadzący. Placówka opracowuje własne programy i dydaktyczno-wychowawcze, plany pracy.

9.    Godziny pracy ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i z organem prowadzącym placówkę. Powinny być one dostosowane do potrzeb środowiska
i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.

10.    Zajęcia w formach stałych prowadzone są 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty). Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy. Dopuszcza się ze względów organizacyjnych prowadzenie stałej formy zajęć w niedzielę.

11.    W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący na wniosek Dyrektora placówki może wyrazić zgodę na większy tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach
w ramach posiadanych środków finansowych.

12.    Zajęcia z wychowankami  prowadzą nauczyciele.

13.    Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy, które określają odrębne przepisy.

14.    W placówce zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

15.    Pracownicy  nie będący nauczycielami wykonują zadania zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

16.    Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych określają odrębne przepisy.

17.    Placówka może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez Urząd m. st. Warszawy /wystawy, pikniki, konkursy, rajdy, przeglądy/
w przypadku, gdy zadania te nie mieszczą się w ramach statutowych obowiązków innych instytucji i placówek działających na terenie miasta.

Rozdział V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY VIII OGRODU JORDANOWSKIEGO

§ 11
1.    W placówce zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.

2.    Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi określają odrębne przepisy.

3.    Działalność placówki może być uzupełniona świadczeniami wolontariuszy. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

4.    Wychowawcy i inni pracownicy przestrzegają zasad i wartości etyki zawartych
 w Kodeksie Etyki Pracowników.

5.    Dyrektor placówki powierza każdą stałą formę zajęć szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi. W szczególnych sytuacjach i ze względu na specyfikę zajęć, zadania wychowawcze mogą być powierzone
dwóm nauczycielom.

6.    Szczegółowy zakres zadań nauczycieli  związany jest z:
a)    kształtowaniem i rozwijaniem zainteresowań wychowanków,
b)    pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy,
c)    stwarzaniem warunków do rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży,
d)    odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków przebywających pod opieką wychowawców.

7.    Nauczyciele wykonują zadania zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

Rozdział VI UCZESTNICY. REKRUTACJA

§ 12
1.    Uczestnikami  VIII Ogrodu  Jordanowskiego są dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym oraz młodzież gimnazjalna.

2.    W zajęciach udział biorą uczestnicy: stali, okresowi, i okazjonalni.

3.    Uczestnictwo w zajęciach  organizowanych przez placówkę jest dobrowolne
i bezpłatne.

4.    Uczestnik placówki ma prawo przebywać na terenie i w pomieszczeniach  indywidualnie lub grupowo i korzystać ze sprzętu, środków dydaktycznych.

5.    Uczestnicy korzystają z pomocy dyrektora i nauczycieli w sprawach wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznych.

6.    Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zapisów Regulaminu Wychowanka.

7.    Zasady rekrutacji na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania
w publicznych placówkach oświatowo - wychowawczych m.st. Warszawy określa na każdy rok szkolny Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

ROZDZIAŁ VII PRAWA I OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW

§ 13
Prawa wychowanka
Każdy wychowanek ma prawo do:
1.    miłości, czułości, wyrozumiałości, troskliwości wychowawców, koleżanek
i kolegów;

2.    znajomości wszystkich swoich praw, wynikających z Konwencji Praw Dziecka
i kierowania się nimi w swoim życiu;

3.    zapoznania się z regulaminami poszczególnych pomieszczeń oraz obiektów rekreacyjno- sportowych;

4.    opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

5.    swobody wyrażania myśli i przekonań;

6.    rozwijania swoich zainteresowań i zdolności podczas zajęć;

7.    korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem;

8.    uczestnictwa we współorganizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie placówki;

9.    wpływania na życie placówki dzięki działalności;

10.    równego traktowania przez innych wychowanków oraz nauczycieli- wychowawców bez względu na ich status społeczny, wyznanie, poglądy oraz rasę;

11.    zachowania własnej tożsamości i podmiotowości, a także do poszanowania jego godności osobistej i prywatności, zatem ma prawo do podmiotowego i godnego traktowania przez wszystkich pracowników VIII Ogrodu Jordanowskiego;

12.    otwartego wyrażania swoich poglądów, o ile nie naruszają one godności innych;

13.    uczestnictwa w zajęciach odbywających się na terenie placówki;

14.    zachowania dyskrecji w sprawach życia prywatnego;

15.    sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej opinii i oceny swojego postępowania, a także do wglądu w dokumentację dotyczącą jego osoby;

16.    otrzymywania nagród, wyróżnień i dyplomów.
§14
Obowiązki wychowanka
1.    Wychowanek ma obowiązek:
a)    godnie reprezentować placówkę;
b)    odnosić się z szacunkiem do nauczycieli-wychowawców i innych pracowników placówki oraz wszystkich innych osób korzystających z obiektów VIII Ogrodu Jordanowskiego;
c)    dbać o kulturę słowa w placówce i poza nią;
d)    przestrzegania regulaminów organizacji zajęć w poszczególnych pomieszczeniach budynku i na terenie obiektu sportowo- rekreacyjnego;
e)    przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych;
f)    przestrzegania zasad BHP i P.POŻ oraz dbania o zdrowie oraz życie własne
i innych osób;
g)    dbać o czystość, porządek i estetykę placówki, musi szanować mienie
VIII Ogrodu Jordanowskiego  oraz rzeczy swoje, swoich kolegów i koleżanek;
h)    być uprzejmym i kulturalnym wobec pracowników Ogrodu oraz kolegów
i koleżanek.

2.    Każdy wychowanek musi znać swoje prawa i obowiązki oraz powinien świadomie je realizować.

3.    Wychowanek musi wypełniać polecenia i zarządzenia Dyrektora, nauczycieli wychowawców oraz pracowników obsługi.

4.    Każdy wychowanek musi bezwzględnie przestrzegać zakazu: używania przemocy, a także zażywania, wnoszenia i posiadania na terenie środków psychoaktywnych, alkoholu i papierosów.


ROZDZIAŁ VIII RODZAJE NAGRÓD I KAR STOSOWANYCH WOBEC WYCHOWANKÓW ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY
 
§15
Rodzaje stosowanych kar:
1.    upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę;

2.    upomnienie ustne udzielone przez Dyrektora;

3.    upomnienie pisemne z powiadomieniem rodziców;

4.    upomnienie pisemne z powiadomieniem szkoły;

5.    zawieszenie w zajęciach danego dnia;

6.    zakaz wstępu na teren VIII Ogrodu Jordanowskiego danego dnia;

7.    zawieszenie w zajęciach i zakaz wstępu na teren VIII Ogrodu Jordanowskiego przez dłuższy okres czasu (kilka dni, tydzień, …).
 

§16
Rodzaj stosowanych nagród:
1.    wyróżnieniem wobec zespołu przez wychowawcę lub Dyrektora;

2.    wyróżnieniem wobec ogółu wychowanków przez Dyrektora;

3.    dyplomem, nagrodą rzeczową;

4.    listem pochwalnym do szkoły;

5.    listem pochwalnym do rodziców;

6.    innymi formami nagród i wyróżnień;

7.    pochwała pisemna Dyrektora lub nauczyciela-wychowawcy.

§17
Tryb odwoływania się od kary
1.    W zależności od kary wychowanek ma prawo odwołać się ustnie lub na piśmie od nałożonej kary do Rady Pedagogicznej placówki w terminie do 5 dni od dnia jej otrzymania.

2.    Rada Pedagogiczna w ciągu 3 dni ustosunkuje się do odwołania.

3.    Decyzje Rady Pedagogicznej są ostateczne.

§18
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora placówki do skreślenia wychowanka z listy wychowanków w przypadku, gdy wychowanek:
1.    nie przestrzega nałożonej kary zakazu wstępu na teren VIII Ogrodu Jordanowskiego przez określony czas trwania kary;

2.    łamie postanowienia statutu;

3.    przejawia agresję wobec osób dorosłych lub innych wychowanków;

4.    ma  pięć nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach stałych.


ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19
1.    Placówka prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami
a w szczególności:
a)    księgę protokołów Rady Pedagogicznej,
b)    księgę kontroli placówki,
c)    dzienniki zajęć,
d)    rejestr wypadków,
e)    dokumentację finansowo-kadrową,
f)    akta osobowe pracowników,
g)    dokumentację pracy sekretariatu placówki,
h)    i inne przewidziane prawem.

2.    VIII Ogród Jordanowski prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
z odrębnymi przepisami która obejmuje:
a)    księgę protokołów Rady Pedagogicznej,
b)    księgę kontroli placówki,
c)    dzienniki zajęć,
d)    księgę/rejestr wypadków
e)    dokumentację finansowo-kadrową,
f)    teczki akt osobowych pracowników,
g)    dokumentację pracy sekretariatu placówki

§ 20
1.    Placówka używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    W Placówka może realizować inne zadnia zlecone przez organ prowadzący lub zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.

3.    sprawach nie ujętych i nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy o Systemie Oświaty, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Konwencji o prawach dziecka oraz inne przepisy i zarządzenia wykonawcze.

4.    Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.

5.    Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną.

§ 21
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.