wracamy do gry

Szczegółowe zasady korzystania z obiektów sportowych administrowanych przez Dyrektora VIII Ogrodu Jordanowskiego, które udostępniane są na specjalnych warunkach w związku z epidemią COVID19:

strefy

mapa syrenka

Pomimo udostępnienia boisk, zalecamy jednak wyjątkowy rozsądek przy podjemowaniu decyzji o korzystaniu z obiektów sportowych i zachowanie dystansu społecznego.

Dokonamy wszelkich starań, by VIII Ogród Jordanowski był miejscem bezpiecznym, dlatego będziemy wyjątkowo zwracać uwagę na przestrzeganie regulaminu.

Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

KLAUZULA RODO

 

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  VIII Ogród Jordanowski,

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Suwalska 13 03-252 Warszawa

 • Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 • Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku informacyjnego wobec Głównego Inspektoratu Sanitarnego przy prowadzonym dochodzeniu epidemiologicznym w razie wystąpienia zakażenia w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”).

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu skorzystania z usługi.

 • Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.

 • Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać
z przepisów prawa np.: Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia danych osobowych np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu.

 • Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (3 miesiące) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmowało wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 • Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.