ZASADY PRZEBYWANIA WYCHOWANKÓW I DOROSŁYCH W BUDYNKU VIII OGRODU JORDANOWSKIEGO W OKRESIE PANDEMII

WYCHOWANKOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN PLACÓWKI

  • Dzieci/ rodzice/ opiekunowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  • W budynku VIII Ogrodu Jordanowskiego na stałe mogą przebywać jedynie wychowankowie i pracownicy.
  • Osoby wchodzące do budynku, które nie są zapisane na zajęcia i nie są pracownikami VIII Ogrodu Jordanowskiego, zobowiązane są podać swoje dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy.
  • Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną i jego część oddziela w celu zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i pracownikom w przypadku pojawienia się osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren placówki. Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu czuwa wyznaczony pracownik (w środkach ochrony indywidualnej), on także zapisuje i monitoruje wejścia osób z zewnątrz.
  • W widocznym miejscu zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny napis „WYCHOWANKOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN PLACÓWKI”.
  • W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczenia liczby osób z zewnątrz na terenie Ogrodu - osoba z zewnątrz może wejść do placówki, jeżeli wcześniej umówiła się z dyrektorem telefonicznie lub mailowo. Przychodzi na wyznaczoną godzinę. W Ogrodzie nie można czekać na spotkanie, nie ma poczekalni.
  • Ze względu na bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ogrodu osoba bez maseczki nie może wejść na teren placówki, nie może też zbliżyć się do innych osób i otwierać drzwi - grozi to koniecznością dezynfekcji całego pomieszczenia.
  • Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcją dezynfekuje ręce przygotowanym płynem do dezynfekcji, dopiero po dezynfekcji może wejść dalej.
  • W trakcie zajęć, rodzice nie mogą przebywać w budynku Ogrodu.