Już po raz czwarty VIII Ogród Jordanowski zaprasza dzieci z targóweckich przedszkoli i szkół w magiczny świat książki. Podczas dotychczasowych obchodów mieliśmy okazję stworzyć Wielką Księgę Baśni, spotkać zwierzęta i poznać przygody Doktora Dolittle oraz przybliżyć dzieciom baśnie państw Europy. Dzień Bajki jest elementem programu „Zaczytany Targówek”, którego założeniem jest między innymi rozwijanie pozytywnego stosunku do czytelnictwa, zamiłowania do książki drukowanej oraz inspirowanie dzieci do aktywnego, twórczego kontaktu z literaturą. W tym roku do wspólnej przygody zaprasza Jan Brzechwa, twórca między innymi postaci Ambrożego Kleksa i Kaczki Dziwaczki.

dzień bajki 2020ETAPY REALIZACJI

Pierwszy etap to projekcja koncertu z tekstami poety pt. „A psik” w wykonaniu aktorów z Fundacji Mikro Teatr, który będzie dostępny dla zgłoszonych placówek na platformie office365 w domenie „Eduwarszawa” w terminie 17-24/05/2021 r. Występ profesjonalnych aktorów ma być inspiracją dla młodych artystów do interpretacji dzieł Jana Brzechwy.

Drugi etap to praca w placówkach - realizacja mini przedstawień lub interpretacji. Nagrane filmy z autorskich adaptacji dzieł Jana Brzechwy należy przesłać w terminie do 11/06/2021 r. na platformę https://tiny.pl/rsnqt Film nie powinien przekraczać 5 minut.

Trzeci etap będzie zrealizowany w formie prezentacji przesłanych filmów na portalu Facebook VIII Ogrodu Jordanowskiego dostępnej od dnia 18/06/2021 r.

ZGŁASZANIE UDZIAŁU

Aby zgłosić udział grupy reprezentującej placówkę w Dzielnicowym Dniu Bajki należy w terminie 4 do 14/05/2021 r. przesłać kartę zgłoszenia grupy drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z przewidzianym wykonywaniem i publikacją materiałów audiowizualnych
w trakcie realizacji przedsięwzięcia Dyrektorzy placówek biorących udział w Dzielnicowym Dniu Bajki zobowiązani są:

 • pozyskać zgody na udział dziecka/ucznia w wydarzeniu i pozyskać zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka/ucznia oraz zapoznać rodziców/opiekunów prawnych z niniejszym Regulaminem wydarzenia w tym zasadach wykorzystania wizerunku dzieci/uczniów,
 • zapoznać wszystkich przedstawicieli (pracowników) zgłoszonych do udziału w Dzielnicowym Dniu Bajki z niniejszym Regulaminem wydarzenia, w tym informacjami dotyczącymi zasad wykorzystania ich wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia oraz pozyskać zgodę na wykorzystanie ich wizerunku.

Wyżej wymienione zgody na wykorzystanie wizerunku odnoszą się do rozpowszechniania wizerunku Uczestnika Wydarzenia, który reprezentować będzie zgłoszoną placówkę.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika Dzielnicowego Dnia Bajek jest dobrowolna i jest warunkiem udziału w wydarzeniu. Publikacji podlegać będą wyłącznie wizerunki osób, które wyraziły na to zgodę/zgoda została wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych uczestników Dzielnicowego Dnia Bajki (dalej jako Przegląd), ich rodziców/opiekunów prawnych, a także nauczycieli biorących udział w Przeglądzie jest Organizator tj. VIII OGRÓD JORDANOWSKI w Warszawie, ul. Suwalska 13, 03-252 Warszawa.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie na potrzeby:
 • Przeprowadzenia Przeglądu;
 • publikacji na stronie internetowej i na stronie prowadzonej na portalu Facebook Organizatora informacji związanych z przeprowadzeniem Przeglądu.
 • W celach związanych z udziałem w w/w Przeglądzie, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka, dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego oraz dane osobowe nauczycieli na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Na podstawie wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na upublicznienie danych osobowych dziecka w zakresie imienia, nazwiska, wieku oraz nazwy placówki do której dziecko uczęszcza, wizerunku dziecka w formie nagrania audiowizualnego oraz na podstawie zgody wyrażonej przez nauczyciela, administrator będzie przetwarzał w/w dane w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora, wynikających z jego zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym propagowania osiągnięć i talentów wychowanków.

Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka oraz nauczycielom przygotowującym dziecko do Przeglądu przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody,  przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w Przeglądzie.

 • Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego, dane osobowe dziecka oraz dane osobowe nauczycieli będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa
 • Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego, dane osobowe dziecka oraz dane osobowe nauczycieli mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Dane osobowe uczestników Przeglądu w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji Przeglądu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również innym administratorom danych osobowych przetwarzającym dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 • Zgodnie z RODO, osobom których dane są przetwarzane na potrzeby Przeglądu przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 21 RODO Uczestnikom Przeglądu i ich rodzicom/opiekunom prawnym nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Przeglądzie.
 • W oparciu o podane dane osobowe Organizator nie będzie podejmował wobec rodziców/opiekunów prawnych, dzieci, a także nauczycieli zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Administrator przewiduje przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w związku z umieszczeniem danych na portalu Facebook.

Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania zapisów niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszać praw nabytych uczestników (o zmianach regulaminu będą informowani Ci, którzy zgłoszą swój udział w imprezie).
 • Interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.
 • Wszyscy Uczestnicy Dzielnicowego Dnia Bajek zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania uregulowań w nim zawartych.
 • Regulamin Dzielnicowego Dnia Bajek jest dostępny na stronie internetowej VIII Ogrodu Jordanowskiego oj8.edu.pl.
 • Wszelkich informacji w sprawie Dzielnicowego Dnia Bajek udziela:
 • Katarzyna Patrzyczna e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 22 8113981
 • Ewa Sidor e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 8113981

downloadRegulamin

downloadZgoda nauczyciela

downloadZgoda na nagranie