Od 20 lipca do 30 sierpnia 2020 r. zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat na wakacyjne zajęcia w VIII Ogrodzie Jordanowskim. Oferta skierowana jest do grup i odbiorców indywidualnych.

Na zajęcia zobowiązują ZAPISY TELEFONICZNE - 22 811 39 88

1.   Zapisu dokonuje rodzic/ prawny opiekun

2.   Rodzic/ prawny opiekun dziecka, które jest zapisane na zajęcia organizowane w Ogrodzie w roku szkolnym 2019/2020 wypełnia tylko wniosek przyjęcia na dostępne miejsca - DOSTĘPNY PONIŻEJ

3.   Rodzic/ prawny opiekun dziecka, które po raz pierwszy korzysta z zajęć organizowanych w Ogrodzie wypełnia także kartę zajęć świetlicowych 2019/2020 - DOSTĘPNA PONIŻEJ

4.   Wyznaczony przez dyrektora pracownik wpisuje zgłoszenie do odpowiedniej tabeli zamieszonej  - rejestr zgłoszeń w okresie pandemii.

5.   Rodzic/ prawny opiekun zostanie zapoznany:

-     z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W OKRESIE COVID 19 obowiązującej w VIII Ogrodzie Jordanowskim - DOSTĘPNA PONIŻEJ

 

Harmonogram dostępny jest poniżej.

TAJEMNICZY

KODOW 

MUZYCZNE

MASTER

WUBRACJE

MAŁE

SPORTOWY

HARMONOGRAM DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

grupy

HARMONOGRAM DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

IND

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH - pobierz PDF

HARMONOGRAM DLA GRUP ZORGANIZOWNAYCH - pobierz PDF


OFERTA DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH - pobierz PDF

HARMONOGRAM DLA ODBIRCÓW INDYWIDUALNYCH - pobierz PDF


downloadKarta zapisu dla uczestników indywidualnych

downloadZAŁĄCZNIK DO KARTY

downloadKLAUZULA RODO DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

downloadKARTA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

 download Procedury bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w VIII Ogrodzie Jordanowskim (COVID-19)

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA w sprawie funkcjonowania VIII Ogrodu Jordanowskiego od 25 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2020 r. VIII Ogród Jordanowski wznawia działalność stacjonarną, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się
z obowiązującymi w placówce Procedurami COVID-19  dotyczącymi funkcjonowania Ogrodu.

Nadal rekomendujemy dostarczanie i odbiór dokumentów za pośrednictwem poczty  elektronicznej.

Podczas wizyty w placówce konieczne jest zabezpieczenie w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, z wyjątkiem osób, których zgodnie z wytycznymi nie dotyczy takie zalecenie)  oraz stosowanie się do obowiązujących procedur sanitarnych.

Na teren Ogrodu mogą wejść wyłącznie osoby całkowicie zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji. Do Ogrodu nie będą przyjmowane osoby, które w okresie 14 dni przed wizytą miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub jeśli ktokolwiek z ich domowników jest w kwarantannie.

Zajęcia stałe rozwijające zainteresowania zdolności i zainteresowania dla dzieci i młodzieży, konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli – o ile to możliwe - nadal będą realizowane zdalnie.
O zmianach w funkcjonowaniu Ogrodu będziemy informować odpowiednio do sytuacji epidemicznej, uwzględniając zalecenia GIS.

A TYMCZASEM …

Zapraszamy na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci i młodzieży, które odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 do 17.00.

NA ZAJĘCIA OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!*

*dokumenty należy wypełnić i przesłać, dopiero po telefonicznym potwierdzeniu dostępności miejsca w grupie

covidoj8 W związku z sytuacją epiedmiologiczną, wnioski rekrutacyjne przyjmowane będą WYŁĄCZNIE elektronicznie w formie skanów dokumentów.

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych i placówki artystycznej m.st. Warszawy w roku szkolnym 2020/2021

UWAGA! Aktualizacja terminów

Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2020/2021
Data Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od  do
6 maja godzina 12.00 14 maja godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących  

6 maja godzina 12.00

14 maja godzina 19.00 Złożenie w placówce / placówkach deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących
15 maja godzina 15.00 2 czerwca godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów 
15 maja godzina 16.00 2 czerwca godzina 18.00 Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez nowych kandydatów
26 czerwca
 godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych
29 czerwca
 godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
2 lipca godzina 12.00 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w roku szkolnym 2020/2021 jest prowadzony na podstawie odpowiednich przepisów Rozdziału 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), a w szczególności na podstawie art. 144 tej ustawy oraz na podstawie zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych i dyrektorem placówki artystycznej.

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 na wolne miejsca w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych i placówce artystycznej (zwanych dalej placówkami) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest w serwisie Biura Edukacji, na stronach internetowych placówek oświatowo-wychowawczych oraz pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 3. Dyrektor placówki, w której organizowane są zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania przed rozpoczęciem rekrutacji określa maksymalną liczebność poszczególnych grup, w których planuje zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 wraz z podaniem ich typu, rodzaju, stopnia trudności lub przedziału wiekowego uczestników mogących brać w nich udział. Dopuszcza się określenie (uzasadnionych charakterem zajęć) dodatkowych wymagań dla kandydatów.
 4. Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych przez placówki w czasie ferii zimowych lub letnich, podczas których obowiązują zasady dotyczące Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście” oraz zajęć opiekuńczych i ogólnorozwojowych ze zmienną liczbą wychowanków prowadzonych przez placówki.
 5. Przy naborze prowadzonym podczas roku szkolnego na zajęcia i warsztaty adresowane do grup szkolnych, zajęcia świetlicowe, okresowe i okazjonalne, zasady rekrutacji nie mają zastosowania.
 6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników biorących udział w zajęciach organizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2019/2020 lub pełnoletni uczestnik zajęć organizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2019/2020, zainteresowani zajęciami w kolejnym roku szkolnym, składają deklarację o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w terminie 7 dni bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji. Po zalogowaniu się
  w elektronicznym systemie rekrutacji i uzupełnieniu niezbędnych danych, należy dokument wydrukować, podpisać i złożyć w placówce. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii dopuszcza się możliwość przesłania skanu deklaracji kontynuacji na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez dyrektora placówki. W przypadku unormowania sytuacji epidemicznej zastrzega się zmianę zapisu w tym zakresie.
 8. Po złożeniu/przesłaniu deklaracji, o których mowa w pkt 7, od kandydatów zamieszkałych w Warszawie, przyjmowane są wnioski o przyjęcie na wolne miejsca na zajęcia w placówce w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie. Po wypełnieniu niezbędnymi danymi wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w każdej placówce, w której kandydat ubiega się o przyjęcie na zajęcia. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii dopuszcza się możliwość przesłania skanu wniosku na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez dyrektora placówki. W przypadku unormowania sytuacji epidemicznej zastrzega się zmianę zapisu w tym zakresie.
 9. Dyrektor placówki może zorganizować badania uzdolnień kierunkowych kandydatów. O badaniu uzdolnień kierunkowych kandydatów oraz o terminie jego przeprowadzenia informuje dyrektor placówki.
 10. Warunki organizacji badania uzdolnień kierunkowych kandydatów ustala rada pedagogiczna placówki. Rada pedagogiczna ustala również definicję pozytywnego wyniku badania uzdolnień kierunkowych. Badanie uzdolnień kierunkowych przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 11. Jeżeli po przeprowadzeniu badania uzdolnień kierunkowych liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik, jest większa niż wolnych miejsc, przeprowadzany jest pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.
 12. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, zgodnie z art. 131 ww. ustawy, przy czym za każde kryterium można uzyskać 2 punkty.
 13. W przypadku przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego rodzic kandydata/opiekuna prawnego lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany do dołączenia/przesłania scanów do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych (dokumenty są określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).
  Dokumenty określone w  art. 150 ust. 2 pkt 1 lit. b, c, d ww. ustawy mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest większa liczba kandydatów niż wolnych miejsc na zajęcia, przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale Nr XLV/1085/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3325).
 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria, o których mowa w pkt 14, przy czym za każde kryterium można uzyskać 1 punkt.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 14, rodzic kandydata/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany do dołączenia/ przesłania scanów do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych określonych w ww. uchwale.
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte
  w oświadczeniach.
 5. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialność jest potwierdzona odpowiednią klauzulą zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
 6. Przy rekrutacji na sportowe zajęcia specjalistyczne wymagające odpowiednich predyspozycji zdrowotnych, niezbędne jest przedstawienie/przesłanie scanu orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia kandydatów.
 7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza przewodniczącego komisji zgodnie z art. 157 ustawy Prawo oświatowe. Szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z poz. 1737).
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na zajęcia
  w placówce, (art. 158 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe) oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce, (art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). Wyniki rekrutacji podane są zgodnie z zasadami określonymi w art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe publikowane w terminie określonym w harmonogramie tj. 26 czerwca br. o godzinie 12.00. ogłaszane są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informację o wynikach można też uzyskać welektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 9. Wyniki rekrutacji uzupełniającej podane są do publicznej wiadomości do 31 sierpnia 2020 r. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja ją poprzedzająca.
 10. Wyniki rekrutacji podane są zgodnie z zasadami określonymi w art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe publikowane w terminie określonym w harmonogramie tj. 29 czerwca br. o godzinie 12.00 ogłaszane są listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informację o wynikach można też uzyskać welektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 11. Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej określona jest w art. 158 ust. 6 – 9 ustawy Prawo oświatowe.
 12. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej po rozpoczęciu roku szkolnego pozostały wolne miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych chętnych kandydatów nie stosuje się zasad rekrutacji. O przyjęciu do grupy zajęciowej na wolne miejsca decyduje dyrektor placówki.
 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może, po przeprowadzeniu rekrutacji, podjąć decyzję o zmianie liczebności grupy.
 14. Informacja o rekrutacji jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową placówki oraz zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w placówce oraz w serwisie Biura Edukacji i pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

covidoj8

W związku z sytuacją epiedmiologiczną, wnioski przyjmowane będą WYŁĄCZNIE elektronicznie w formie skanów dokumentów.

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 akademia aktywnosci

Akademia aktywności to zajęcia pozwalające na poszukiwanie przez wychowanków sportowo-rekreacyjnego stylu życia. Dzieci uczestniczące w zajęciach będą mogły poznać różne dyscypliny sportu i rekreacji, gry i zabawy ruchowe. Aktywności będą związane z porami roku: jesienią - wyprawy piesze, biegi przełajowe zimą - jazda na łyżwach, basen, gry i zabawy ruchowe na śniegu wiosną - lato jazda na rowerze, nordic walking, gimnastyka, gry zespołowe, biegi przełajowe Celem tych zajęć będzie znalezienie odpowiedniej dyscypliny lub formy rekreacji dla wychowanków i zachęcenie ich do spędzania aktywnego trybu życia bez względu na pogodę czy porę roku. Upowszechniane podczas aktywności będą również postawy fair-play, zdrowego współzawodnictwa oraz innych ważnych postaw społecznych. 

grupa 1 5-6 lat

grupa 2 7-8 lat


fc jordanek

Zajęcia kierowane są do dzieci, które interesują się piłką nożną i chciałyby nauczyć się tej dyscypliny sportu, albo doskonalić umiejętności piłkarskie. Wychowankowie podczas treningów poznają wiele ciekawych technik, które można wykorzystać podczas gry z kolegami lub przygotować się do profesjonalnego treningu w klubie piłkarskim. Zajęcia mogą być ciekawą alternatywą do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

grupa 1 6-7 lat

grupa 2 8-9 lat


klub mlodego naukowca

Klub Młodego Naukowca to zajęcia przeznaczone dla uczniów, którzy chcą poszerzyć zakres swojej wiedzy przyrodniczej. Treści naukowe uczestnicy będą zdobywali gównie poprzez obserwacje i eksperymenty. Uczestnicy zajęć będą samodzielne wykonywali proste doświadczenia, opisywali wyniki oraz formułowali wnioski, co pozwoli im na pełne zaangażowanie w procesy badawcze.

grupa 1 7-8 lat

grupa 2 9-10 lat


 master minf

Wielu z nas chciałoby, aby wiedza wchodziła do głowy jak najszybciej i przy możliwie najmniejszym wkładzie pracy. Niestety, wlewanie oleju do różnych otworów naszej głowy na niewiele się zdaje. W trakcie proponowanych zajęć dzieci dowiedzą się co robić, aby nauka była łatwiejsza i przyjemniejsza a przede wszystkim bardziej efektywna. Wyposażenie dzieci w techniki pamięciowe, daje im możliwość podniesienia skuteczności uczenia się oraz skrócenia czasu poświęconego na naukę, która jednocześnie staje się łatwiejsza. Robienie notatek technikami myślenia wizualnego pomaga pobudzić obie półkule i szybciej przyswoić wiedzę, natomiast rozwiązywanie zagadek logicznych i rozgrywki w gry strategiczne uczą myślenia przyczynowo-skutkowego. Mastermind to zajęcia dla tych, którzy chcą aby ich umysł był bardziej wydajny.

grupa 1 10-11 lat

grupa 2 12-13 lat


muzyczni odkrywcy

Muzykowanie to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu. Zdaniem psychologów taka aktywność ma bardzo korzystny wpływ na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka.
Potencjał zdolności twórczych to jeden z ważniejszych składników inteligencji człowieka. Gdy stworzymy mu odpowiednie warunki do rozwoju poprzez uczestnictwo w muzyce, dziecko będzie potrafiło wykorzystać je potem w innych dziedzinach życia. Taniec, śpiew, granie na prostych instrumentach to tylko część aktywności jakich doświadczą uczestnicy zajęć umuzykalniających.

grupa 1 4-5 lat

grupa 2 6-7 lat


pracownia kreatywnosci

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka. Jego własna twórczość jest źródłem dobrej zabawy, radości, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej go rzeczywistości. Udział dziecka w zajęciach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości. Prace plastyczne, twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka. Rozwój wyobraźni, zdolności manualnych, możliwość wyładowania emocji to jedne z wielu korzyści obcowania ze sztuką. Warto pamiętać, że plastyka to nie tylko kartka papieru w formacie A4 i kredki, ale tysiące możliwości tworzenia ze wszystkiego co znajdziemy wokół.

grupa 1 7-8 lat

grupa 2 9-10 lat


zrob to sam

Zajęcia o charakterze praktycznym mają na celu przygotowanie uczestników do poradzenia sobie w wykonaniu prostych czynności związanych z otoczeniem wokół siebie. Np. chcesz ozdobić swój pokój? - może pomysłem będzie las w słoiku, a może chciałbyś pokucharzyć tylko nie masz odwagi - nauczymy się sprytnych chwytów jak przygotować smaczne dania i przekąski. Te i inne ciekawe porady z życia codziennego wyćwiczymy z Wami w kreatywny sposób.

grupa 1 8-10 lat


covidoj8

W związku z sytuacją epiedmiologiczną, wnioski przyjmowane będą WYŁĄCZNIE elektronicznie w formie skanów dokumentów.

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zapraszamy do VIII Ogrodu Jordanowskiego na bezpłatne warsztaty etnograficzne dla dzieci w wieku 7 - 9 lat.

W trakcie godzinnego spotkania chcemy przekazać uczestnikom wiedzę o dawnych zwyczajach i wierzeniach związanych z polskim rokiem obrzędowym i szeroko pojętą sztuką ludową w sposób łączący tradycję z nowoczesnością. Dzieci poprzez zabawę poznają tradycję i sztukę ludową, rozwijają zdolności manualne. Efektem każdych zajęć oprócz zdobytej wiedzy pozostaje oryginalna, własnoręcznie wykonana pamiątka.

Warsztaty prowadzone są przez doświadczonego w wieloletniej pracy z dziećmi pedagoga – etnografa.

 

Podkategorie