Zajęcia przeznaczone dla uczniów, potrzebujących indywidualnej pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych w nauce. Mają również na celu stworzenie
możliwości  wszechstronnego  rozwoju  umysłowego,  psychicznego  i  społecznego  dzieciom,  które    mimo  prawidłowo  rozwiniętych  funkcji  intelektualnych
przeżywają niepowodzenia w nauce, spowodowane zaburzeniami wzroku, słuchu, mowy lub motoryki.
ŚRODA 12.00-16.30
CZWARTEK 13.00-18.30
PIĄTEK 15.00-18.00
Dorota Zalewska