W związku z zagrożeniem COVID-19 prosimy o przesyłanie podpisanych skanów wniosków mailem:planeta

lotka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych i placówki artystycznej m.st. Warszawy w roku szkolnym 2021/2022

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w roku szkolnym 2021/2022 jest prowadzony na podstawie odpowiednich przepisów Rozdziału 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek" ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), a w szczególności na podstawie art. 144 tej ustawy oraz na podstawie zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych i dyrektorem placówki artystycznej.

 • Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 na wolne miejsca w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych i placówce artystycznej (zwanych dalej placówkami) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.
 • Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest w serwisie Biura Edukacji, na stronach internetowych placówek oświatowo- wychowawczych oraz pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 • Dyrektor placówki, w której organizowane są zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania przed rozpoczęciem rekrutacji określa maksymalną liczebność poszczególnych grup, w których planuje zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 wraz z podaniem ich typu, rodzaju, stopnia trudności lub przedziału wiekowego uczestników mogących brać w nich udział. Dopuszcza się określenie dodatkowych wymagań dla kandydatów (uzasadnionych charakterem zajęć).
 • Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych przez placówki w czasie ferii zimowych i letnich, podczas których obowiązują zasady dotyczące Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście" oraz zajęć opiekuńczych i ogólnorozwojowych ze zmienną liczbą wychowanków prowadzonych przez placówki.
 • Przy naborze prowadzonym podczas roku szkolnego na zajęcia i warsztaty adresowane do grup szkolnych, zajęcia świetlicowe, okresowe i okazjonalne, zasady rekrutacji nie mają zastosowania.
 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata/ kandydata pełnoletniego.
 • Z uwagi na trwający stan epidemiczny dopuszcza się możliwość przesłania skanu lub zdjęcia deklaracji kontynuacji/wniosku i wymienionych poniżej dokumentów, o parametrach podanych przez dyrektora placówki, na adres poczty elektronicznej wskazany przez dyrektora placówki, z dopiskiem w tytule wiadomości „Rekrutacja 2021". W przypadku przesłania nieczytelnego skanu/zdjęcia komisja rekrutacyjna ma prawo zobowiązać rodzica/opiekuna prawnego /kandydata pełnoletniego do dostarczenia oryginału dokumentu w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie dokumentu we właściwym czasie jest rozumiane jako rezygnacja z miejsca.
 • Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika/pełnoletni uczestnik biorący udział w zajęciach organizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2020/2021 zainteresowani zajęciami w kolejnym roku szkolnym tj. 2021/2022, składają deklarację kontynuacji uczestnictwa w zajęciach, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. Po zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji i uzupełnieniu niezbędnych danych, należy dokument wydrukować, podpisać i złożyć (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7) w placówce.
 • Po złożeniu/przesłaniu deklaracji, o których mowa w pkt 8, od kandydatów zamieszkałych w Warszawie, przyjmowane są wnioski o przyjęcie na wolne miejsca na zajęcia w placówce w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie. Po wypełnieniu, wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7) w każdej placówce, w której kandydat ubiega się o przyjęcie na zajęcia.
 • Dyrektor placówki może zorganizować badania uzdolnień kierunkowych kandydatów. O terminie jego przeprowadzenia kandydat zostaje poinformowany w placówce lub w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa- pzo.edu.pl
 • Warunki organizacji oraz definicję pozytywnego wyniku badania uzdolnień kierunkowych kandydatów ustala rada pedagogiczna placówki. Badanie uzdolnień kierunkowych przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 • Jeżeli po przeprowadzeniu badania uzdolnień kierunkowych liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik, jest większa niż liczba wolnych miejsc, przeprowadzany jest pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.
 • W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, zgodnie z art. 131 ww. ustawy, przy czym za każde kryterium można uzyskać 2 punkty.
 • W przypadku przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego rodzic kandydata/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany złożyć (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych (dokumenty są określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).
 • Dokumenty określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 lit. b, c, d ww. ustawy mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 54, 187) lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego.
 • Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest większa liczba kandydatów niż wolnych miejsc na zajęcia, przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale Nr XLV/1085/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3325).
 • W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria, o których mowa w pkt 16, przy czym za każde kryterium można uzyskać 1 punkt.
 • W przypadku, o którym mowa w pkt. 16, rodzic kandydata/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany do
  złożenia (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7) dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych określonych w ww. uchwale.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniach.
 • Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialność jest potwierdzona odpowiednią klauzulą zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
 • Przy rekrutacji na sportowe zajęcia specjalistyczne wymagające odpowiednich predyspozycji zdrowotnych, niezbędne jest złożenie (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7) orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia kandydatów.
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który zgodnie z art. 157 ustawy Prawo oświatowe, wyznacza przewodniczącego komisji. Szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z poz. 1737).
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia w placówce (art. 158 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe) oraz list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w placówce (art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). Wyniki rekrutacji podane są zgodnie z zasadami określonymi w art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe publikowane w terminie określonym w harmonogramie tj. 25 czerwca br. o godzinie 12.00 ogłaszane są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informację można uzyskać w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 • Wyniki rekrutacji podane są zgodnie z zasadami określonymi w art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe publikowane w terminie określonym w harmonogramie tj. 28 czerwca br. o godzinie 12.00 ogłaszane są listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informację o wynikach można też uzyskać w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 • Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej określona jest w art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe.
 • Wyniki rekrutacji uzupełniającej podane są do publicznej wiadomości do 31 sierpnia 2021 r. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja ją poprzedzająca.
 • Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, po rozpoczęciu roku szkolnego pozostały wolne miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych chętnych kandydatów nie stosuje się zasad rekrutacji. O przyjęciu do grupy zajęciowej na wolne miejsca decyduje dyrektor placówki.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może, po przeprowadzeniu rekrutacji, podjąć decyzję o zmianie liczebności grupy.
 • Informacja o rekrutacji jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową placówki oraz zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w placówce oraz w serwisie Biura Edukacji i pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2021/2022

 • od 5 maja godzina 12.00 do 13 maja godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących 

 • od 6 maja godzina 12.00 do 13 maja godzina 19.00

Złożenie* w placówce / placówkach deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących

 • od 14 maja godzina 15.00 do 31 maja godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

 • od 14 maja godzina 16.00 do 31 maja godzina 18.00

Złożenie* w placówce / placówkach wniosku przez nowych kandydatów

 • od 4 czerwca do 22 czerwca

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek **

 • 25 czerwca godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 • 28 czerwca godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 • 1 lipca godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 planeta

*w związku z zagrożeniem COVID-19 prosimy o przesyłanie podpisanych skanów wniosków mailem:ufo

lotka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

**w VIII Ogrodzie Jordanowskim nie są prowadzone badania uzdolnień kierunkowych