Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych i placówki artystycznej m.st. Warszawy w roku szkolnym 2020/2021

UWAGA! Aktualizacja terminów

Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2020/2021
Data Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od  do
6 maja godzina 12.00 14 maja godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących  

6 maja godzina 12.00

14 maja godzina 19.00 Złożenie w placówce / placówkach deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących
15 maja godzina 15.00 2 czerwca godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów 
15 maja godzina 16.00 2 czerwca godzina 18.00 Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez nowych kandydatów
26 czerwca
 godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych
29 czerwca
 godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
2 lipca godzina 12.00 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w roku szkolnym 2020/2021 jest prowadzony na podstawie odpowiednich przepisów Rozdziału 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), a w szczególności na podstawie art. 144 tej ustawy oraz na podstawie zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych i dyrektorem placówki artystycznej.

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 na wolne miejsca w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych i placówce artystycznej (zwanych dalej placówkami) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest w serwisie Biura Edukacji, na stronach internetowych placówek oświatowo-wychowawczych oraz pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 3. Dyrektor placówki, w której organizowane są zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania przed rozpoczęciem rekrutacji określa maksymalną liczebność poszczególnych grup, w których planuje zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 wraz z podaniem ich typu, rodzaju, stopnia trudności lub przedziału wiekowego uczestników mogących brać w nich udział. Dopuszcza się określenie (uzasadnionych charakterem zajęć) dodatkowych wymagań dla kandydatów.
 4. Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych przez placówki w czasie ferii zimowych lub letnich, podczas których obowiązują zasady dotyczące Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście” oraz zajęć opiekuńczych i ogólnorozwojowych ze zmienną liczbą wychowanków prowadzonych przez placówki.
 5. Przy naborze prowadzonym podczas roku szkolnego na zajęcia i warsztaty adresowane do grup szkolnych, zajęcia świetlicowe, okresowe i okazjonalne, zasady rekrutacji nie mają zastosowania.
 6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników biorących udział w zajęciach organizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2019/2020 lub pełnoletni uczestnik zajęć organizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2019/2020, zainteresowani zajęciami w kolejnym roku szkolnym, składają deklarację o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w terminie 7 dni bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji. Po zalogowaniu się
  w elektronicznym systemie rekrutacji i uzupełnieniu niezbędnych danych, należy dokument wydrukować, podpisać i złożyć w placówce. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii dopuszcza się możliwość przesłania skanu deklaracji kontynuacji na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez dyrektora placówki. W przypadku unormowania sytuacji epidemicznej zastrzega się zmianę zapisu w tym zakresie.
 8. Po złożeniu/przesłaniu deklaracji, o których mowa w pkt 7, od kandydatów zamieszkałych w Warszawie, przyjmowane są wnioski o przyjęcie na wolne miejsca na zajęcia w placówce w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie. Po wypełnieniu niezbędnymi danymi wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w każdej placówce, w której kandydat ubiega się o przyjęcie na zajęcia. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii dopuszcza się możliwość przesłania skanu wniosku na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez dyrektora placówki. W przypadku unormowania sytuacji epidemicznej zastrzega się zmianę zapisu w tym zakresie.
 9. Dyrektor placówki może zorganizować badania uzdolnień kierunkowych kandydatów. O badaniu uzdolnień kierunkowych kandydatów oraz o terminie jego przeprowadzenia informuje dyrektor placówki.
 10. Warunki organizacji badania uzdolnień kierunkowych kandydatów ustala rada pedagogiczna placówki. Rada pedagogiczna ustala również definicję pozytywnego wyniku badania uzdolnień kierunkowych. Badanie uzdolnień kierunkowych przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 11. Jeżeli po przeprowadzeniu badania uzdolnień kierunkowych liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik, jest większa niż wolnych miejsc, przeprowadzany jest pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.
 12. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, zgodnie z art. 131 ww. ustawy, przy czym za każde kryterium można uzyskać 2 punkty.
 13. W przypadku przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego rodzic kandydata/opiekuna prawnego lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany do dołączenia/przesłania scanów do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych (dokumenty są określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).
  Dokumenty określone w  art. 150 ust. 2 pkt 1 lit. b, c, d ww. ustawy mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest większa liczba kandydatów niż wolnych miejsc na zajęcia, przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale Nr XLV/1085/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3325).
 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria, o których mowa w pkt 14, przy czym za każde kryterium można uzyskać 1 punkt.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 14, rodzic kandydata/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany do dołączenia/ przesłania scanów do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych określonych w ww. uchwale.
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte
  w oświadczeniach.
 5. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialność jest potwierdzona odpowiednią klauzulą zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
 6. Przy rekrutacji na sportowe zajęcia specjalistyczne wymagające odpowiednich predyspozycji zdrowotnych, niezbędne jest przedstawienie/przesłanie scanu orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia kandydatów.
 7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza przewodniczącego komisji zgodnie z art. 157 ustawy Prawo oświatowe. Szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z poz. 1737).
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na zajęcia
  w placówce, (art. 158 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe) oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce, (art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). Wyniki rekrutacji podane są zgodnie z zasadami określonymi w art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe publikowane w terminie określonym w harmonogramie tj. 26 czerwca br. o godzinie 12.00. ogłaszane są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informację o wynikach można też uzyskać welektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 9. Wyniki rekrutacji uzupełniającej podane są do publicznej wiadomości do 31 sierpnia 2020 r. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja ją poprzedzająca.
 10. Wyniki rekrutacji podane są zgodnie z zasadami określonymi w art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe publikowane w terminie określonym w harmonogramie tj. 29 czerwca br. o godzinie 12.00 ogłaszane są listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informację o wynikach można też uzyskać welektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 11. Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej określona jest w art. 158 ust. 6 – 9 ustawy Prawo oświatowe.
 12. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej po rozpoczęciu roku szkolnego pozostały wolne miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych chętnych kandydatów nie stosuje się zasad rekrutacji. O przyjęciu do grupy zajęciowej na wolne miejsca decyduje dyrektor placówki.
 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może, po przeprowadzeniu rekrutacji, podjąć decyzję o zmianie liczebności grupy.
 14. Informacja o rekrutacji jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową placówki oraz zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w placówce oraz w serwisie Biura Edukacji i pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl